Hôm nay: 22/11/2017
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 Sở NN và PTNT