Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
2 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
3 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
4 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
5 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
6 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
7 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
8 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
9 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
10 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
11 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
12 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
13 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
14 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
15 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
16 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
17 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
18 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông
19 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Phòng Bưu chính viễn thông