Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Báo cáo tổ chức đại hội bất thường Mức độ 3 Phòng Tổ chức - Công chức
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ Mức độ 3 Phòng Tổ chức - Công chức
3 Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức Mức độ 3 Phòng Tổ chức - Công chức
4 Phê duyệt Điều lệ hội Mức độ 3 Phòng Tổ chức - Công chức
5 Đổi tên Hội Mức độ 3 Phòng Tổ chức - Công chức