Hôm nay: 25/06/2018

Thủ tục: Đổi tên Hội

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:

Cán bộ công chức

Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Phòng Tổ chức - Công chức
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện:
Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ hoặc qua đường bưu điện. Hồ sơ phải có xác nhận văn bản đến của cơ quan có thẩm quyền, nếu gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính từ ngày đến trên phong bì.
Hoặc nộp trực tuyến tại website http://dichvucong.dongthap.gov.vn
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nội vụ: 20 ngày (15 ngày thẩm định và 05 ngày chỉnh lý, hoàn tất dự thảo quyết định).
Đối tượng thực hiện:
Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội hoặc Văn bản trả lời (nếu không đồng ý).

Các bước thực hiện

Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin đổi tên hội đến Sở Nội vụ.
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
Bước 3: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Sở Nội vụ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng họp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cho phép đổi tên hội và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Hồ sơ

  Thành phần hồ sơ Biểu mẫu Số bản
1. Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung (đính kèm File word). 1
2. Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội (bản chính) 1
3. Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về Ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo) (bản chính) 1
4. Đối với nhân sự dự kiến là người đứng đầu hội phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ (bản chính) 1
5. Đơn đề nghị đổi tên hội, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên (bản chính) 1
Bạn phải đăng nhập để thực hiện chức năng này!