Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Báo cáo tổ chức đại hội bất thường Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
2 Báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
3 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp. Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
4 Khen thưởng thành tích theo phong trào, chuyên đề, đột xuất có phạm vi ảnh hưởng trong tỉnh Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
5 Nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
6 Phê duyệt Điều lệ hội Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
7 Xếp hạng bảo tàng hạng II và III đối với bảo tàng tỉnh thành phố, Bảo tàng tư nhân. Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
8 Xếp hạng di tích cấp Tỉnh. Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp
9 Đổi tên Hội Mức độ 3 UBND tỉnh Đồng Tháp