Hôm nay: 26/02/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
2 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật. Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
3 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp. Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
4 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
5 Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng cấp tỉnh, Bảo tàng tư nhân Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
6 Thẩm định hồ sơ thiết kế tu bổ di tích cấp tỉnh Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
7 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập (Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập) Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
8 Xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép và thủ tục cấp giấy phép hoạt động Bảo tàng ngoài công lập (Tổ chức, cá nhân có yêu cầu xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với Bảo tàng ngoài công lập nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện) Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
9 Xếp hạng bảo tàng hạng II và III đối với bảo tàng tỉnh thành phố, Bảo tàng tư nhân. Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
10 Xếp hạng di tích cấp Tỉnh. Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa
11 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Mức độ 3 Phòng Di sản Văn hóa