Hôm nay: 22/11/2017
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D Mức độ 3 Phòng Quản lý DN và LĐ