Hôm nay: 23/04/2018
STT Tên thủ tục Mức độ Đơn vị thực hiện
1 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
2 Cấp giấy phép bưu chính Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
3 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
4 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ của xuất bản phẩm Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
5 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
6 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
7 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
9 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
10 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
11 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
12 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
13 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
14 Cấp đổi giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
15 Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
16 Cho phép họp báo Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
17 Cho phép thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
18 Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
19 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
20 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
21 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
22 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
23 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
24 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
25 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
26 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
27 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
28 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
29 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
30 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
31 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
32 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
33 Thủ tục cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả cho cơ sở in của địa phương Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
34 Thủ tục cấp giấy phép in gia công cho nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm đối với cơ sở in của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
35 Thủ tục cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
36 Thủ tục sửa đổi, bổ sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
37 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
38 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
39 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu Mức độ 3 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả