Ảnh logo

* Nhập mã số hồ sơ mà bạn nhận được từ Hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc mã số hồ sơ có ghi trên "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" mà bạn nhận được từ Bộ phận một cửa.

Ảnh logo DVCQG
Tình hình xử lý hồ sơ 2023
193143 Tổng giải quyết
193143 Nhận trong kỳ
184641 Đã giải quyết
4292 Đang giải quyết
Xử lý hồ sơ 99.5% Tỉ lệ sớm và đúng hạn
Node: dvc2:8080